Άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων

2013 – Άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε αιμοκαθαιρόμενο ασθενή

2010 – Άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην κάτω γνάθο 

2003 – Άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων πίσω

2017 – Άμεση και ύστερη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

2007 – Τοποθέτηση 4 εμφυτευμάτων στην κάτω γνάθο